There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: czwartek, 19 września 2019. Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja

 

"Zielona akcja”


Gmina Stoszowice brała udział w realizacji projektu pn. „Przywracanie starych odmian drzew owocowych w krajobrazie Stoszowic”. Organizacją wiodącą, która otrzymała dofinansowanie w formie dotacji, w kwocie 19.900,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, była Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” na wniosek realizatora inicjatywy - grupy nieformalnej mieszkańców Stoszowic, reprezentowanej przez Ewelinę Cwanek i Marzenę Wolską.


Zakres rzeczowy projektu obejmował odtworzenie historycznej alei śródpolnej drzew owocowych z przewagą czereśni, na drodze polnej w Stoszowicach. Na długości około 1,5 km zostało posadzonych 300 sztuk drzew owocowych: czereśni, wiśni, jabłoni i gruszy. Ponadto wykonana została inwentaryzacja dendrologiczna oraz zakupiono elementy małej architektury w postaci ławek i tablic informacyjnych. Zostaliśmy wyposażeni również w kosę spalinową i piłę sadowniczą.


Szczególne podziękowania składamy wolontariuszom, młodzieży, pedagogom i pracownikom naszej szkoły, pracownikom Spółki Wodociągi Srebrnogórskie, którzy pomagali w nasadzeniu drzewek, szczególne podziękowania składamy Panu Piotrowi Kazieńce za duże zaangażowanie i pomoc w zamontowaniu ławek i tablic. Nieoceniona okazała się pomoc rolników, którzy odkrzaczyli i wyrównali teren w miejscach nasadzeń.
Działanie rewitalizacyjne pn. „Odtworzenie alei czereśniowej” wpisane jest do sołeckiej strategii rozwoju.


Aleja będzie pełniła funkcję wzbogacenia krajobrazu wsi. „Zadrzewienia znacznie zmniejszają siłę wiatru, co ogranicza wywiewanie cząstek materii organicznej z pól. Pasy drzew i krzewów przeciwdziałają również erozji powierzchniowej, czyli wymywaniu gleby podczas intensywnych opadów. Obecność zadrzewień śródpolnych ogranicza straty wody podczas spływu po opadach. Oprócz spływu powierzchniowego wód, zadrzewienia spowalniają roztopy, zacieniają, a także hamują prędkość wiatru, co przekłada się na mniejsze parowanie. Gleba w sąsiedztwie zadrzewień ma zazwyczaj nienaruszoną strukturę i jest bardziej zasobna w materię organiczną, dzięki czemu posiada większą pojemność wodną” (źródło: Broszura „Zadrzewienia najlepszy sposób na łagodzenie zmian klimatycznych na terenach rolniczych”). Skutkuje to długofalową poprawą warunków gospodarowania rolniczego. Podniesie walory przyrodnicze przestrzeni pól – stworzy się przyjazne siedlisko i schronienie dla owadów zapylających, ptaków, nietoperzy, drobnych ssaków; podniesie funkcje retencyjne, mikroklimatyczne; lokalna społeczność będzie korzystać z darów natury, aleja będzie stanowić miejsce integracji mieszkańców.„Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności poprzez małą retencję i zadrzewienia”, dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest koordynowany przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja"

 

DO POBRANIA:

1. Inwentaryzacja dendrologiczna Stoszowice

2. Broszura – Zadrzewienia najlepszy sposób na łagodzenie zmian klimatycznych na terenach rolniczych

3. Tablica - Aleja czereśniowa w Stoszowicach

 


Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony