Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024. Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dniu 28.06.2024 r
2024-06-21 12:54:06

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice  (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2024 r. (piątek) o godzinie  15:00, w  Twierdzy Srebrna Gra odbędzie się IV sesja Rady Gminy Stoszowice:

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IVsesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
 4. Raport o stanie Gminy Stoszowice za 2023 rok:

1)      przedstawienie raportu o stanie Gminy Stoszowice;

2)      debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Stoszowice za 2023 rok;

3)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stoszowice za    2023 rok.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok:

1)      opinia komisji  stałych (połączonych) Rady Gminy w sprawi sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2023 rok;

2)      opinia regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie minia komunalnego;

3)      wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2023 rok;

4)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2023 rok;

5)      rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stoszowice za 2023 rok;

6)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                                        ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stoszowice z wykonania budżetu za 2023 rok;

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Stoszowice zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego  na międzygminnych liniach komunikacyjnych na obszarze gmin Stoszowice i Ząbkowice Śląskie.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Stoszowice oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej
  i manipulacyjnej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w zakresie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice.
 8. Informacja GOKSiR o przygotowaniach do okresu wakacji w Gminie.
 9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.
 11. Wolne wnioski i głosy
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony