Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: piątek, 19 kwietnia 2024. Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 29.11.2022 r
2022-11-22 18:35:21

Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia  2019 r.  w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907)  uprzejmie informuję, że 29 listopada 2022 r. (wtorek) godz.14:00 odbędzie się posiedzenie połączonych komisji w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie wspólnych Komisji Rady Gminy Stoszowice.
 2. Stwierdzenie guorum (prawomocności obrad).
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gmin na rok 2022.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa              w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w zakresie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Srebrna Góra- Budzów”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w zakresie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania polegającego na przebudowie części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowie części drogi powiatowej nr 3150D.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi.
 9. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze.
 10. Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy Stoszowice (wyniki w nauce osiągnięcia). Ocena placówek oświatowych za rok szkolny 2021-2022.
 11. Analiza przebiegu programu „dożywiania uczniów” ( informacja Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie i w Grodziszczu).
 12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (koszty, inwestycje i potrzeby).
 13. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 14. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Stoszowice.
 15. Informacja w sprawie przedsiębiorczości na terenie Gminy Stoszowice.
 16. Informacja w sprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Stoszowice za rok 2022.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.
 18. Wolne wnioski i głosy.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony