Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 05 lipca 2022. Imieniny: Marii, Antoniego

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOSZOWICE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie oraz o możliwości zgłaszania uwag
2022-05-20 17:35:56

Wójt Gminy Stoszowice informuje, że ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej, złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna w zakresie uzależnień”.

Tym samym, Wójt Gminy Stoszowice działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), uznając celowość realizacji zdania publicznego i jego zgodność z zapisami uchwały Nr XXX/195/2021 rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zamierza zlecić ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej realizację ww. zadania publiczne z pominięciem procedury konkursowej.
Oferta złożona przez ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i  o wolontariacie oraz została złożona na uproszczonym wzorze oferty zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).
Mając na uwadze powyższe informuję, iż w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zamieszczenia oferty, każdy można zgłaszać odnoszące się do niej  uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice, lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@stoszowice.pl
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stoszowicach oraz na stronie internetowej -  www.stoszowice.pl


Stoszowice, 20 maja 2022 r.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:                                                           : 
1)    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2)    zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Po upływie ww. terminu, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Szczegółowe informacje na stronie BI:
http://stoszowice.probip.pl/menu,tematyczne/oferty,na,realizacje,zadania,publicznego,z,pominieciem,otwartego,konkursu,ofert.html


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Projekt MPZP Srerbna Góra część C
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony