Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 28 września 2023. Imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
2023-03-15 12:45:59

Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej w 2023 r.

 

  1. I.     Informacje ogólne:

1)        na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie powoływanej ustawy;

  1. udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, w tym również nie przysługuje zwrot kosztów podróży w związku ze stawiennictwem na posiedzeniach Komisji Konkursowej;
  2. organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić tylko 1 kandydata. Fakt zgłoszenia kandydata nie jest jednoznaczny z jego uczestnictwem w pracach Komisji Konkursowej, bowiem powołanie członków Komisji Konkursowej następuje w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Stoszowice;
  3. zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  20 marca 2023 r. do godz. 15.00;
  4. w wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji  Konkursowej Gminy Stoszowice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r., która zostanie ogłoszona w BIP.

 

  1. II.           Wymagania stawiane kandydatom:

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)      reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) działające na terenie Gminy Stoszowice zgodnie z postanowieniami statutu lub innego dokumentu;

2)      mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.);

3)       nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

4)       nie pozostają wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie   w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

5)      zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie winno być podpisane przez kandydata oraz upoważnione osoby, reprezentujące podmiot zgłaszający kandydata.

 

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

  1. III.                                                                                                                                                                                                                                                                       Zadania Komisji Konkursowej.

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone w uchwale  Nr XLI/249/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2023, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. IV.            Informacja szczegółowa w zakresie zgłoszenia kandydatów.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotów zgłaszających) należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice, przesłać na adres Urzędu Gminy w Stoszowicach lub też za pośrednictwem platformy ePUAP.

Za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Stoszowicach.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

 

Formularz zgłoszenia kandydata został zamieszczony w BIP –Organizacje pozarządowe/Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony